Сиваш - моя фамилия
генеалогический сайт
Sivash - my family
genealogical site
Сегодня - 24 июня 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Для просмотра изменений на сайте нажмите на дату выделенную жирным
___


Rambler's Top100

© 2008-. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка обязательна

О.М.Посунько

ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI З НОВОЮ СЕРБIЄЮ ТА СЛОВ'ЯНОСЕРБIЄЮ


В 1775 роцi зруйновано Запорiзьку Сiч. Актовi остаточного знищення Сiчi передував ряд заходiв, спрямованих на обмеження i поступове скасування її автономiї. Насамперед це проявилося в активному наступовi на її територiю - "Вольностi Вiйська Запорозького", якi займали великий простiр на пiвдень рiчок Тясмина i Орелi. У 1740-х роках запорожцями було втрачено пiвнiчнi землi, а на початку 50-х рокiв у козакiв з'явились новi сусiди - пiвденнослов'янськi емiгранти.

1751 року до Києва прибула перша група сербських переселенцiв , на чолi яких стояв полковник австрiйської служби Iван Самiйлович Хорват. Височайшим указом вiд 29 грудня 1751 року полкам Хорвата було вiдведено землi, що становили пiвнiчно-захiдну окраїну запорозьких степiв, а нову терiторiально-адмiнiстративну одиницю велено звати Новою Сербiєю [1]. Згодом указом вiд 29 травня 1753 року сербським офiцерам Iвану Шевичу та Райку Прерадовичу разом з групою колонiстiв дозволено оселитись на пiвнiчно-схiдних окраїнах запорозьких володiнь [2]. Вказане поселення названо Слов'яносербiєю.

Основним аспектом взаємовiдносин запорожцiв з новими сусiдами стали поземельнi суперечки. Цi непорозумiння досить докладно описанi в працях дослiдникiв Запорiжжя. Але дiловоднi матерiали канцелярiї Нової Сiчi i Новосербського корпусу свiдчать про бiльш широкий дiапазон зносин запорожцiв з командуванням Нової Сербiї i Слов'яносербiї. Найбiльш цiкавi з них наведено нижче. Вони торкаються рiзних проблем, якi спонукали нових поселенцiв звертатись в Сiч з рiзноманiтними проханнями.

Кошовий i старшина повиннi були разом з керiвництвом сербських поселень вирiшувати чимало питань. Особливо нагальною була проблема боротьби з гайдамацтвом. На територiї Нової Сербiї знаходились основнi мiсця перебування гайдамакiв - лiси Чорний i Чута. Через її кордони постiйно переходили гайдамацькi загони, населення потерпало вiд їх нападiв. Тому в Новомиргородi, де розташовувався штаб Новосербського корпусу, було створено спецiальну слiдчу комiсiю у гайдамацьких справах. Бiльшiсть скарг, ордерiв, запитiв з приводу гайдамацьких нападiв, пошуку їх учасникiв надсилались в Кiш саме звiдси. Комiсiя займалась розшуком гайдамакiв i слiдством над ними. Так як серед останнiх було багато запорожцiв, то сiчова старшина мала допомагати викривати їх i ловити. Наведена нижче промеморiя в Кiш свiдчить про те, що вказана комiсiя мала зв'язки i з поляками, якi подавали вiдомостi про дiї гайдамакiв на територiї Польщi.

Командир Новосербського корпусу I.Хорват особисто придiляв значну увагу органiзацiї команд для знищення гайдамацьких загонiв. Такi команди створювались не лише в сербських пiдроздiлах, Новослобiдському полку, фортецi Святої Єлизавети, але i в самiй Сiчi. 1757 року її очолював вiйськовий осавул П.Калнишевський, який отримував вiд Хорвата ордери з наказами про подальшi дiї. Саме у Хорвата Калнишевський просив дозволу i резолюцiю на повернення в Кiш, коли його команда не мала вже провiанту i фуражу. Не зважаючи на необхiднiсть спiльних дiй, сусiди не могли позбавитись взаємної неприязнi. Хорват звинувачував П.Калнишевського i кошового Г.Федорова в тому, що вони докладають мало зусиль для боротьби з гайдамаками (Документи №2, №3). Але листи кошових до посадових осiб Нової Сербiї свiдчать про те, що в Кошi чимало робилося для виявлення гайдамацьких сховищ, знешкодження їхнiх загонiв (Документ №4).

При нападах гайдамаки вiдбирали у новосербських поселенцiв грошi, зброю, майно, вiдганяли цiлi табуни коней. Конi, а особливо їх цiннi породи були неабияким скарбом на той час. Тому iнодi Сiч ставала останньою iнстанцiєю, куди звертались сербськi офiцери в надiї вiдшукати своїх скакунiв. Траплялися випадки, коли запорожцi дiйсно знаходили i повертали тварин їх господарям. Потерпiлi власники табунiв звертались або особисто в Кiш, або через канцелярiю Новосербського корпусу (Документ №5).

Ще одна проблема змушувала командування Нової Сербiї та Слов'яносербiї просити допомоги у запорожцiв - це частi втечi рядових з полкiв. Вони або взагалi в iншi мiсця тiкали, або приходили навiть в Сiч. В Кошi одразу ж вiддавався наказ про пошуки i видачу таких осiб (Документ №6). В одному з листiв Хорвата про пошук втiкачiв з його полкiв, головнокомандуючий Новосербського корпусу згадує i про торговельнi та економiчнi зв'язки, що iснували мiж Новою Сербiєю та Сiччю. Хорват просив кошового забезпечити охорону купцю, якого вiн посилав для придбання товарiв, необхiдних в його господарствi. Натомiсть обiцяв сприяння запорожцям, що приїздили в Нову Сербiю на ярмарки (Документ №7).

Особливий iнтерес представляє секретний лист I.С.Хорвата кошовому, датований липнем 1756 року (Документ №8). У ньому головнокомандуючий Новосербським корпусом просить отамана повiдомляти йому рiзнi "секретнi вiдомостi". Справа в тому, що питання безпеки на кордонах, проблеми взаємовiдносин з Туреччиною i Польщею кошовий мав вирiшувати спiльно з комендантом фортецi Святої Єлизавети, обходячи Хорвата. Останнiй вбачав у цьому образу i висловлював незадоволення з данного приводу, так як вважав себе вищою посадовою особою в Новiй Сербiї. Ця невелика деталь свiдчить про те, що на початку сербського заселення запорожцi мали ще досить значнi повноваження. Тодi як I.Хорват не мав впливу на деякi сфери життя краю. Але з часом уряд виявляв все бiльшу недовiру до Запорожжя i все ширшi права отримували керiвники нових адмiнiстративно-територiальних одиниць та росiйських вiйськових частин, що перебували на вказанiй територiї.

Син сербського емiгранта Олександр Пишчевич вбачав мету пiвденнослов'янської колонiзацiї у тому, щоб забезпечити захист росiйських кордонiв вiд наскокiв татар, полякiв та запорожцiв. Але життя змушувало нових поселенцiв вступати в економiчнi зносини з Запорожжям, неодноразово звертатись за допомогою до козакiв, про що i свiдчать наведеннi нижче документи.


ДОКУМЕНТИ

№ 1 [3;-Арк.17,18]
ПРОМЕМОРИЯ

Изъ учрежденной по указамъ Правительствующаго Сената въ Новой Сербии по гайдамацким делам следственной комиссии войска запорожского господину атаману кошевому атаману з старшиною.

Сего февраля 2 дня из полковой гусарского хорватового полку канцелярии присланы въ следственную комиссию изъ разбитой партии три человека гайдамакъ запорожские козаки медведовского куреня Василий Каневец кисляковского куреня Иван Малый донского куреня Данила (Мачуско) которые распросами винились что они двенадцати человеках под приводом ватага стебловского куреня Никиты Рудого да въ товарыщах еще были того же куреня Андрей Чорный поповического Данила Безкровный крыловского Петр а прозвания не знають токмо ведають что у него брат хромоногой имееть тамъ въ ингуле пасику а протчих по именам и которых куреней не припомнят съ ружьями и списами ездили за границу въ полшу для грабителства полских жителей и не доезжая до местечка умани полскими козаками разбиты и до грабителства не допущены и прогнаты на российскую сторону где изъ них выше объявленные три человека въ новой сербии гусарскою командою и пойматы а протчие товарыши ихъ при означенном ватаге Никите Рудом ушли в запорожские места на низ реки ингула где рыбалки запорожские козаки зимовниками жителство имеют и изъ оных гайдамаке Ивану Малому кисляковского куреня Степан Струць которой жителство имеетъ в том же урочище в зимовнике кисляковского ж куреня у козака Федора Сукура дал двухъ лошадей пару пистолетовъ списъ и [ледунку] с порохомъ съ темиъ договоромъ что он малог где грабителствомъ достанетъ и съ нимъ Струцем разделит пополамъ; также въ зимовнике у казака ивашовского куреня Ивана Моторного у которого продаетца горилка предписаной Иван Малой в прошедшей филипов пост неоднократно видалъ бежавших изъ шанца новомиргородского изъ тюрьмы гайдамак лешковского куреня Трофима Тараненко кисляковского куреня Кирилу Письменного он же и Толстин которой де особливое пребывание въ нынешнюю зиму имеетъ въ зимовнике тогож кисляковского куреня у козака Ивана Косалапа; (того ради ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указомъ в следственную комиссию определено къ вамъ господину атаману кошевому послать сию промеморию и требовать дабы с определения вашего въ поимке как выше предписаных так и всех требуемых въ следственную комиссию гайдамакъ наблюдая ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА высочайшие указы а особливо состоявшеися в 1744 году сентября 7 дня съ которого копия у сего приложена учинены были отменные от прежних кошевых поиски как въ посланной из комиссии декабря 31 дня 1758 году промемории изъяснено; объявленных же бежавших изъ шанца новомиргородского гайдамак Трофима Крутя Кузьму Тараненка и Кирилу Письменного и выше объявленных шинкаря Ивана Моторного и Ивана Косалапа до которих особливые по комиссии дела касаютца о которых в прежних требованиях именно показано и Степена Струца; безъ изъятия особливо поверенными в томъ командами повелеть изымать и въ следственную комиссию прислать немедленно; равно же и протчих бежавших с ними товарышеи по посланному реестру неослабно повелеть сыскивать. Кои уповать будуть где токмо въ техже местах пристанище имеютъ и по сыскам потому въ следственную комиссию прислать под крепкимъ карауломъ а что вышепредписанные бежавшие гайдамаки Трофим Круть Тараненко и Письменнои в нынешнию зиму пребываютъ у объявленныхъ козаков Моторного и Косалапа а о томъ куда надлежало главнымъ командамъ изъ комиссии представлено.

февраля 12 д 1759 году.
Капитан Петр (Максутов)
Порутчик Максим Нелюбов.


№ 2 [4;-Арк.37]
ОРДЕР

отъ генералъ-лейтенанта Хорвата определенному от войска Запорожского по требованию моему в новосербские места для искорения воровъ гайдамакъ съ командою гпдну асаулу Калнышевскому.

Понеже известно [учинить] что Пандурского полку шанца косовского прапорщика Баркатича въ хуторе состоящимъ отъ того шанца въ разстоянии четырех верстахъ надица тому уже третии день гайдамакъ до тридцати числомъ: для того имеете со своею и съ состоящею въ глинском шанце при прапорщике Фон Боке драгунскою командами тот час в оное место следовать и во искоренении и поимке предписанных злодеев гайдамакъ краинее старание прилагать и по поимке прислать при рапорте подъ крепкимъ карауломъ.

декабря 10 дня 1757 году
Иван Хорват


№ 3 [5;-Арк.2]

отъ генералъ-лейтенанта Хорвата
Находящемуся в Новой Сербии от войска Запорожского съ выкомандированную для сыску и поимки и искоренения гайдамак командою господину войсковому асаулу Калнышевскому

Присланым въ паходную мою канцелярию репортом представляете что по нынешнему зимнему времени команды вашей казачих лошадей доволствовать понеимению у других казаковъ къ покупке сена денегъ а сами казаки взятои с собою провиантъ толко на одинъ месяцъ весь исхарчили и для техъ резоновъ дабы казачьи лошади безъ корму а люди безъ провианта не могли претерпеть нужды просите объ отпуске васъ съ тою командою въ кошъ въ резолюцию моего определения; а понеже господину Кошевому Атаману должно было васъ съ тои командою яко оная отъ коша вдалнемъ разстоянии въ сии места выкомандировать со всеми припасами Въ разсуждении какъ изъ Малои России казаки сюда присылаютца къ продоволствию своему съ харчевыми припасами на треть года а нетакъ какъ вы съ командою бесразсудно съ коша отправлены что и продоволствию тои вашеи команды по достатку гораздо всемъ противъ техъ Малороссииских козаков или еще соизлишеством снабдитца было можно; но какъ видно что от него госпдина Кошевого Атамана такъ и отъ вашеи команды нетъ охоты по должности и законамъ въ сихъ местахъ исполнения чинить въ какомъ случае по нынешнему зимнему снежному времени чтобъ лошади отъ бескормицы а люди безъ харчи не могли более претерпевать далшеи нужды: в резолюцию определяетца вамъ собравъ всю вашу команду и со оною следовать обратно въ Сеч Запорожскую и явитця тамо у господина Кошевого Атамана немедленно и которого числа съ тою командою выступите отомъ въ походную мою канцелярию репортовать А сверхъ того наикрепчаише подтверждается въ следование ваше съ командою въ Новои Сербии поселившемусь народу и воинскихъ служителей фамилиямъ некакихъ обидъ и огорчении но ниже малеишего озлобления не чинить чего и за подкомандными вашими неослабно наблюдать и до того не допускать подъ ответомъ буде въ чемъ по сему представителным явитца коша.

декабря 17 дня 1757 году
Иван Хорват
Помiтка: Получено декабря 18 д 757 году


№ 4 [6;-Арк.2]

Высокородныи и высокопревосходителнеишии артиллерии генерал-маиор Милостивыи гдрь мои Иван Федорович

Чрез присланное отъ вашего высокопревосходительства ко мне съ товариществомъ сего октября 2 дня писмо во известие изволте объявлять чтобъ по казачих воромъ (Сторчаком) гайдамаковъ при разграблении капитана Константинова и порутчика Новаковича так же и сотника Молчанского били по востребованию определенного къ тому следствию по симъ Высокоправителствующаго Сената указ подполковника Синельникова те гаидамаки по сыске и оному следствию силе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указовъ отосланы были безъ замедления; и на оное ваше высокопревосходителства писание симъ объявляю что по присланим отъ вашего высокопревосходителства прежнему и сему требователным листомъ атаманамъ куренымъ какъ на преть такъ и ныне по сыску показаних Сторчаком гаидамакъ подъ жестокимъ пречениемъ от меня приказ отдан и буде оными атаманами предписаные гаидамаки по сыску и поимке в кош представлены будутъ то по требованию выше реченного Синельникова къ объявленному следствию отосланы быть имеютъ въ протчемъ приотданого моего вашему высокопревосходительству уклона пребываю.

октября 2 дня 1755 года
Вашего Высокопревосходительства милостивого гдря моего покорный слуга Кошовои атаман Григорий Федоров с товариством


№ 5 [7;-Арк.25]
ПРОМЕМОРИЯ

Из главнои канцелярии Новосербскаго корпуса воиска Запорожского господину атаману кошевому Григорию Федорову корпуса новосербского пандурского пехотного полку полковая канцелярия по доношению тогож полку адъютанта Бутовского репортом представила что зъ табуна ево Бутовского гаидамаками запорожскими казаками июня 25 дня 1760 года отогнано девять лошадеи 2 вороных на однои клеймо: 8:3 гнедых три сивых одна мышаста по цене на 270 рублев да после того еще две из которых въ нынешнемъ 1761 году отъ васъ господина атамана кошевого по отыскании и последние две отданы а девяти по многому ево Бутовского требованию не отыскано и не отдано (и объ) девяти ево лошадеи какъ приложенная усего слободского казакова полку слободы Овнянки казака Остапа Дерезы свидетелство явствует одна лошадь вороная имеетца Сергеевского куреня у козака Максима Кобуза того ради по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по резолюции Главнои канцелярии новосербского корпуса велено къ вамъ господину атаману кошевому послать сию промеморию и требовать дабы по тому данному слободы овнянки отъ козака Дерезы свидетелство благоволить объявленных въ том свидетельстве запорожских козаков сергеевского Максима Кобуза (жереловского) куреня Ивана Шерстюка сыскать показанные пограбленные унево Бутовского девять лошадей отыскать посланному отъ нево Бутовского поверенному без малеишеи проволочки натурою или денгами без всякого закривателства уплатить указали: и что учинено будетъ главную канцелярию уведомлением не оставить.

декабря 18 дня 1761 году

Подполковник Антон Хорват
Обер-аудитор Максим Нелюбов
Канцелярист Федор Панков

Помiтка: П.: февраля 4 д 1762 году


№ 6 [8;-Арк.9]
ПРОМЕМОРИЯ

Из Воисковои воиска Запорожского низового канцелярии в славено сербскую комиссию

На полученную въ воисковоъ воиска Запорожскаго Н: канцелярии съ онои славяносербскои комиссии сего месяца 17 дня промеморию симъ въ ответе объявляетца о сыску и поимке и отсылке з карауломъ въ подлежащие места бежавшево изъ землянои Бахмутскои крепости коннаго гусарскаго полку капрала Ивана Сербуля по описанымъ изъ воисковои воиска З:Н: канцелярии ведомства воиска запорожскаго къ полковникамъ козацкому самарскому Калнышевскому гардовому и ингульскому ордерами накрепко предложено о семъ славеносербская комиссия да благоволитъ ведат.

Дана въ Коше марта 18 д 1760 году

№ 7 [9;-Арк.77]

Высокоблагородныи и высокопочтении гднъ атаманъ

Известно мне что изъ бежащих команды моей расположенныхъ по тои стороне реки Днепра малоросииского Миргородского полку въ местечках омельнике и (манжелеевке) набираемыхъ мною гусарскихъ Хорватовых эскадроновъ гусаръ два человека по поимке кои держани в Сечи Запорожскои подъ карауломъ въ железахъ а потомъ якобы свободными учинены я безсумнено надеялся что ваше высокоблагородие таковых предерзостников и безъ требований моихъ въ силе указов ко мне прислать не упустилъ а естли подлино свободными: потому они легко въ чужие границы скрытца могутъ однакъ за оными дезертирами нарочнои ладмилицкого ливинского полку капрал Федору Кузнецову отправлено ваше высокоблагородие изволите егда и техъ и другихъ дезертировъ кто тамо подъ арестом находитца онихъ помянутому капралу отдать ихъ конвоеванию ихъ тожъ и отправленного отъ меня для покупки про обходъ дому моего разных бакалеиныхъ припасовъ остающогось здесь въ вечном ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА подданстве купца Петра Томашева дабы ему въ пути отъ зловредных людеи грабительства не последовало надлежащее число надежныхъ людеи определить равно и въ бытность ево Томашева в Сечи въ потребномъ ему вспомоществованием не оставить какъ и здесь приезжающие изъ Сечи Запорожскои въ торговомъ промысле и въ протчемъ безобидными во всем пользуютца.

октября 12 дня 1758 года
Вашего высокоблагородия доброжелательный слуга Иван Хорват
Г: Федорову
Помiтка: Получено 1758 году октября 20 д


№ 8 [10;-Арк.24]

По секрету
Высокоблагородныи и высокопочтенныи гпдн воиска Запорожского низового кошевой атаман с товариствомъ

Мои благодетель.
О происходствах и известиях секретныхъ разного содержания по пограничности делъ кои иногда отъ коша посылаютца я отъ вашего высокоблагородия по надлежавшему въ такомъ случае къ предосторожности и ведомлению не напоминаюсь а получаю уже отъ господина бригадира и коменданта Глебова о чем мне несколько и за неудовольствие почитать можно ибо вашевысокоблагородие изволите сведомы быть что я и не въ сихъ Заднепрских местах а паче по Новосербскому корпусу и по границе простирающагось поселением того в характере всемилостевиише жалованного мне чина первенствую къ тому жъ и то разуметь надлежитъ что въ получении мне такихъ вестеи за наинужнеише имея положение того корпуса и содержимые форпостные караулы по самои границе въ новосербском поселении требуетца знат и потом себе предпринять въ осторожности чего для васъ моево приятеля прошу впредь о такихъ делахъ кои генерально къ секретнои отчего предосторожности простиратца будутъ и начало известия ж отъ коша сечового чрезъ кого возметца то прямо и ко мне отъ себя давать знать и меня о семъ уведомить а я пребуду взаимственно о потребном.

июля 6 дня 1756 года Новая Сербия
Вашего высокоблагородия моего приятеля доброжелателныи слуга Иван Хорват
Помiтка: Получено июля 20 д 1756 году


ДЖЕРЕЛА ТА ЛIТЕРАТУРА
1. ПСЗ.- Т.13.- №9921.
2. Там же.- №10104.
3. ЦДIА України.- Ф.229.- Спр.79.
4. Там же.- Спр.44.
5. IР ЦНБ АН України iм. В.I.Вернадського.- Ф.2.- Од.зб.5844.
6. Там же.- Ф.9.- Од.зб.239.
7. ЦДIА України.- Ф.- 229.- Спр.114.
8. Там же.- Спр.- 92.
9. Там же.- Спр.18.
10. Там же.- Спр.21.

| На главную | Наверх страницы |
Сайт посвящен 100-летию со дня рождения моего отца Сиваша Григория Федоровича, который родился 27 сентября 1908 года по старому стилю в с.Петропавловке, Бердянского уезда, Таврической губернии; в настоящее время с. Тарасовка, Пологовского района, Запорожской области в России и всем, кто его знал, со словами благодарности.